2021-01-15 07:27:37deepmind

廣論消文278 《妙手問經》雖說此是無資財者所應修學,非有財者不應修習。

廣論消文278  2802-7

戍二、唯意樂施分三: 修法 修者 修的階段

第二,唯意樂佈施者。

午二 純意樂佈施:

亥一、修法

內居閒靜,由淨意樂、淳厚淨信,分別化現種種廣大無量財寶,勝解惠施一切有情,以少功用生無量福,亦名菩薩巧慧佈施。是《菩薩地》說。

在遠離喧鬧、安靜的房中,摒除雜念,由清淨的意樂、淳厚的淨信心,分別化現各種廣大無量的財富,並以勝解力普施一切有情,如此以少少功用就能產生無量福德,稱為菩薩巧慧佈施。這是《菩薩地》中所說的。

亥二、修者

《妙手問經》雖說此是無資財者所應修學,非有財者不應修習。

雖然《妙手請問經》中說,這是沒有資財者所應修學的,但並非是說有財者不應修學。

也就是不論有財、無財,都應當修學這樣的佈施意樂。

亥三、修的階段

無資財時巧慧佈施,是為乃至未證增上清淨意樂初極喜地,若證此地,則諸資財定無匱乏。

這種無資財時的巧慧佈施,是在尚未證得增上清淨意樂的初地——極喜地之前所應修學的內容。如果證得極喜地,資財必定不會匱乏的緣故。

如《菩薩地》云:如是菩薩現無財寶,巧慧方便而行佈施,此說乃至未證增上清淨意樂。若諸菩薩已證增上清淨意樂,如已獲得超諸惡趣,如是生生必當獲得無盡財寶。

此如《菩薩地》說:如是菩薩現無財寶,以巧慧方便而作佈施,這是指乃至未證得增上清淨意樂期間。如果菩薩已證得增上清淨意樂,如已獲得超出惡趣,生生世世必將獲得無盡的財寶。

極喜地

[佛學大辭典(丁福保)]
(術語)又曰歡喜地。菩薩修道位十中之第一地。菩薩既竣第一阿僧祇劫之行,無始已來,初發真無漏,而達於一分二空所顯之理,斷分別起之煩惱,因而得離凡夫之性,成為法身之菩薩。為極生歡喜之位,故曰極喜地,又曰歡喜地。唯識論九曰:「極喜地,初獲聖性,具證二空,能益自他,生大喜故。


[佛光大辭典]

梵語 pramuditā-bhūmi。又作歡喜地。為菩薩十地中最初之位,故又稱初歡喜地。略稱初地。菩薩入此位,始獲聖性,具證二空,能自利利他,心生大喜,故稱歡喜地。〔舊華嚴經卷二十三、解深密經卷四、菩薩瓔珞本業經卷下、成唯識論卷九〕 p5479