2021-01-24 14:59:08JenniferLiu

女人成就五法

何謂為五。一樂求善法。二尊重正法。三以正法而自娛樂。四於說法者敬如師長。五如說修行。以此善根。願離女身速成男子。迴向菩提。是名為五。 

上一篇:女人成就四法

下一篇:女人成就六法