Subaru 發表日規專有... 贊助
2021-11-20 13:22:55deepmind

無量光明百千妙色。悉皆具足自然在身。

無量壽如來會第五之二  4

復有無量如意妙香。塗香。末香。其香普熏彼佛國界。及散花幢幡亦皆遍滿。其有欲聞香者隨願即聞。或不樂者終無所受。

復有無量上妙衣服。寶冠環釧。耳璫瓔珞。花鬘帶鎖。諸寶莊嚴。無量光明百千妙色。悉皆具足自然在身。復有金銀真珠妙寶之網。懸諸寶鈴。周遍嚴飾。若諸有情所須宮殿樓閣等。隨所樂欲高下長短廣狹方圓。及諸床座妙衣敷上。以種種寶而嚴飾之。於眾生前自然出現。人皆自謂各處其宮。