2019-05-25 10:10:13Ethan~

25/5/2019


今日約左阿仔出去做每月會面,不過今次又因為佢家人而有突發改動~!!
原先係諗住出去全日一轉,但最終都因為時間問題而要改為半日行程喇~!!

至於今日就一齊去入愉景灣行下同埋晚飯,事因我要就返佢要泊車嘛~!!
所以計劃左去o既地方都要諗埋邊到可以泊車,而我就叫佢去欣澳會伯我嚕~!!
事因佢於早段仲要車佢屋企人去左機場先,及後先開始我地今日會面呀~!!

至於是次話題變左談及人生計劃等事宜,而佢結婚一事亦已經傾左部份~!!
其他需要處理o既事項會再於稍後時間分階段處理,同時家族問題都有提到~!!

佢今次反而同我講及投資問題啦,事因我都需要有一筆錢用o黎日後養老~!!
而相關問題於早前見面時間都有談及過,只係今次就繼續傾得深入d啦~!!
我一直都有諗過佢所提出o既方向啦,而我亦都有同佢講到當中o既難處嚕~?!

佢所講o既野亦有係有佢道理,至於係咪要落實做返相應計劃會稍後再傾~!!
至於關於我有冇打算拍拖一事,今次亦都有好深入咁去傾過各方面問題啦~?!

我同佢都各自有自己諗法同見解,其實大家個想法並冇任何衝突或者錯~?!
或者係因為我自己心態上有d唔太想刻意去變,又或者因為我有好多考慮~?!
雖然呢樣野我地未獅任何共識得到,不過一齊去傾下搵下方向亦係好事囉~!!