2016-07-01 10:14:55Ethan~

1-2/7/2016


一年一度正日生日終於都到,而負責呢一場o既當然就係阿仔啦~!!
今年個計劃同往年有少少唔同,因為我地今次係會玩兩日一夜~!!

至於今日行程早前都大致夾過下想點,當然重點蓿手去計劃就係阿仔喇~!!
約左1:00pm去到兆康西鐵站會合,及後就搭西鐵出去圓方到食tea啦~!!
至於呢個下午茶盲梗係有別於其他啦,因為我地會去到102樓對住全海景食~!!

今日換左佢做主持去準備一連串問題,而我地講到o既包括工作、生活同感情~!!
而朋友呢一個部份就擺左去第二部份,因為我地率先談及o既係工作先囉~!!
畢竟大家都出左社會做野都一段時間,而我亦將於下個月調到新部門工作喇~!!

及後我地就講講家族同埋朋友,事關我地兩個o係呢到都有超過十年時間啦~!!
加上近年度家族上o既改變都有唔少,所以我地都有就住呢部份事宜去傾一傾~!!
選擇同咩人做朋友又好、想過咩形式生活又好,甚至做去留決定都係由自己話事~!!

至於感情部份就擺左去食tea時間內進行,或者係對住個靚景去傾點都較好卦~?!
完左首場高級酒店o既tea之後,我地就折返屯門準備去食今日o既第二餐喇~!!
因為阿仔早前已經訂左間特色餐廳仔去食晚飯,而呢到d野食又的確係唔錯呀~!!

除左講到近日一連串發生o既問題之外,關於我地個旅行計劃同時都有講到啦~?!
為左呢一件事其實都搞左好耐都未有進一步共識,而佢亦坦言自己係錯過左~!!

事因下午我地曾談及關於家族成員回流問題,佢都講到呢班人的確係唔爭氣~!!
估唔到同一個問題反反覆覆咁講來講去,最終佢到左宜家終於肯面對個問題喇~!!

一連兩個部份都先後完左喇,晚飯完左之後就梗係先返去彩暉到拎返d行李先~!!
及後我地就向最後一站既天水圍酒店進發,而我地今年就決定左訂間房一齊過一晚~?!

呢個部份可以話係回顧返唔少我地o既過去,同時佢亦帶備左部份曾經收過o既禮物~!!
於十三年時間裡面經歷左o既事的確有好多,當然我地亦都有感慨人來人往呢個現象~!!
佢自出道之後就一直留守原位,同時間佢就見證住好多人走過又有好多人再返o黎~!?

一切一切o既野都源自於經歷,而呢一切一切o既經歷就慢慢累積變成為感情啦~!!
呢一晚傾返好多以前o既往事,而且今晚o既一個電視節目同時令我地勾起唔少曾經~?!
畢竟我地都真係從識於微時開始去建立所有,而訓醒之後當然就係由佢部我返屋企啦~!!

我的志願

自細要踏太空 到大個別要認
但是大情大性 怎會忍心信命
你我也說過 要獻身 世界太平
童年豪情 純為動聽 

人越大越難自選 怕吃不起虧損
哪怕有翼會飛 不知哪刻已剪斷
成熟蠶食初衷 像作文 寫出志願
還未寫完 但世界 已替我作出打算 

從未嫌路長夢短 不怕固執到心酸
我有我做我想 不相信不夠飽暖
無論離地多高 實踐真心喜歡的素願
好高騖遠 永遠未算遠 

大概細路已經 看著去路固定
就像未曾白髮 早怕摸黑喪命
你我愛好勝 更愛聽某某贊成  

誰曾隨緣 何嘗盡興 

人越大越難自選 怕吃不起虧損
哪怕有翼會飛 竟給哪一個剪斷
成熟蠶食初衷 像作文 寫出志願
還未寫完 但世界 已替我打交叉再 埋怨 

我信我有權 妄想到沒了沒完
趁有勇氣 跳火圈

還未懼路長夢短 不怕固執到心酸
我有我做我想 不相信不夠飽暖
無論離地多高 未放低 當初志願
懷著心願 永遠未算遠 我拒絕計算