2015-10-20 20:48:33Ethan~

20/10/2015

今晚又有一個突發性見面時間,事關我收工之後收到Phoebe個msg啦~?!
由於佢今晚需要返學o既,所以佢就叫我o係佢放學返o黎之後陪佢食野~!!

好彩就係聽日大家都係放假,所以我咪諗住出一出去陪佢食野兼傾下計~!!
不過今次呢轉就並冇連埋Jacky在場,所以佢都有講到部份佢o既野俾我知~!!

佢地兩個呢期都已經叫做轉趨穩定啦,所以當中涉及o既問題都已經唔大~!!
同時就住原本十二月計劃旅行一事就未能成功,事因我自己拎唔到假放呀~?! 

就住司欣近日o既問題同樣有傾下,我地暫時都未見到佢有好大o既落差住~?!
但係佢有D處事上o既問題始終都改變下,否則遲早又再搞到連我地都不滿~!!

至於Tracy結婚一事方面今轉都有再夾,我地已經傾左方向都係以唔去為前提~!!
不過最後用方法去推佢兼唔太難睇就仲考慮緊,而且佢約o既飯局暫未有落實~!!
其實我同Phoebe都唔太想去,但無奈始終都要對佢有個交代先可以完左件事~!!

埋尾部份就談及到我o既感情事,呢期開始同琪琪有返見面同埋叫做接觸下啦~!!
但係o係呢個時間係咪應該o黎個了斷就仲考慮緊,畢竟當中牽涉到o既問題太多~?!