2015-02-14 10:50:46Ethan~

14/2/2015

今年繼續過我o既單身情人節,不過我今日都先後同左兩個掛牌會面~!!
由於好快就到農曆新年o既關係,所以我都想趁早同部份人見下面先啦~!!

至於今日上段時間就同左阿仔去飲茶,事因佢今次係要做個簡單meeting先~!!
今轉主打係同佢講左家族事宜先,之後我就同講返關於我自己最近o既野啦~!!

因為最近我自己都比較多事發生左,所以我都會將呢堆事宜同佢傾下先啦~!!
再者今轉阿仔都同我談到關於我音樂會一事,原來佢早前都有幫我諗過想點搞~?!

由於要準備一個音樂會真係有好多野要兼顧,所以稍後時間我地會正式去傾~!!
至於今次就有左初步方向想點樣搞先,加上我地都要定左日期係幾時先呢~?!
正正就係因為太多野需要準備o既關係,所以我就決定將日子定於本年底時間~!!

而下段方面就係出左去旺角到晚飯呀,至於另一位會面o既主角就係世俊啦~!!
講返起都已經有一排時間冇同佢傾下計,加上佢早前o係感情上又出左問題嚕~!?

趁今次會面都有聽返下之前段感情事處理,今次我就聽佢早前又有新對象喎~?!
雖然佢呢個新對象最終都未能成事,但佢對於感情事方面就真係比我有勇氣得多~!!

至於我亦有趁今次同佢講下生活事,重點當然都有同佢講下我近期o既野同感情野~!!
畢竟佢o係處理感情事方面o既經驗比較多,所以我都好想聽下佢意見同睇下可以點做~!!