2012-08-19 11:05:48Ethan~

19/8/2012

 
雖然近日節目雖然排得密密麻麻,不過主打人物就每個月都係唔少得o既~?!
今晚就到阿仔同我出去食晚飯,事因阿仔話想今餐當係補祝返父親節喎~!!

至於今晚餐飯o既安排方面,當然就梗係全權由阿仔自己一手包辦晒啦~!!
地點方面的確係有點兒偏僻,不過今次餐飯個感覺同埋經歷又係一個新嘗試~!!

雖然我地就話左約8:00pm食晚飯,不過淨係等位都等左差唔多兩個鐘呀~!!
而我同仔今次會面要所傾到o既野,當然就係近排家族大炒及地震一事啦~!!

事因今次牽涉o既人都眾多,而且呢件事o既繁複性又係比以往任何一次都勁~?!
話晒要到我地四巨頭經常性見面同開會,相信o係近幾年之內都係第一單嚕~!!

至於我就梗係將全件事o既過程同佢講過晒,而且我亦都有同佢講到自己睇法~!?
話晒呢類型o既事件未必只此一次,所以我地同阿仔傾過下呢到o既一貫玩法啦~?!
雖然近年開始人事同權力上o既變動係較多,但相關性o既規則其實就根本冇變~!!

我同時亦同佢講到今年o既人事變動,其實大家都知道乜野叫做連帶關係啦~?!
事因兩位有權勢及影響力o既人士再次回歸,表示我o既和平式管理即將要過去~!!
所以我已經先後向有關人士講過,叫佢地自己要睇清楚形勢先好俾答案出去呀~!!

另一方面...
今次同阿仔亦都有講到年底o既事宜安排,事因中秋節及聖誕節即將會到嘛~!!
而按照我現時收到o既家族活動計劃,呢d大節日都應該會有相應o既慶祝活動~!!

至於關於我同佢近日o既生活事方面,我地每次見面都係會同對方交代下啦~!!
再者加上阿仔早前o既部份表現,我地今轉亦都有提過下相關o既問題同諗法啦~?!
最後關於下半年度o既各個計劃及打算,今次會面過程中亦已經傾好晒共識喇~!!