2012-08-12 23:19:20Ethan~

12/8/2012

我同Phoebe一係就唔見,而最近竟然就好近咁連續性見左三日呀~!!
先係(9/8)星期四晚連同屈姐同佢會面,之後尋晚(11/8)又去左同佢吹水喎~!!

而先後兩晚o既安排,其實都係出於好突然性o既約會同埋安排啦~!!
事因佢宜家同Jacky即將搬去友愛,所以佢地o係呢邊又多左個私竇嚕~!!
至於呢個地方就成為左近日我地常見o既地點,而且仲可以唔使有太多顧慮~!!

其實最近見得咁密o既原因,咪就係因為早前有掛牌成員一度開過火囉~!!
而且呢件事o既發生仲牽涉左唔少人,所以我地四巨頭又再一次聚埋商討嚕~!!
但我相信呢件事應該唔可能以短時間內解決,所以我地都要再作進一步商議~?!

而今次牽涉在內o既人,我地幾個將會再一次傾下點樣可以同佢地會面傾下~!!
事關我地都唔想太多人因為呢件事難做,所以我地就唯有安排逐個見嚕~!!
同時亦因為呢一件事o既發生,年尾Phoebe結婚一事o既安排亦會有所變動~?!
因為今次牽涉在內而又要做兄弟姊妹o既人,佢地都將會被兩大主角換出呀~!!

所以佢地都就住有關事宜,再進一步咁同我地幾個商討過兼作出下一步決定~!!
而好耐都冇試過o既雪藏制度,竟然又因為呢件事而令到部份掛牌牽涉其中啦~!!
不過我本人就唔想因為呢件事太煩,所以我本身都希望以勸導方法去處理呀~!!

至於今日o既主打節目就分左兩段,我當然就係圍埋一齊食飯兼吹下水啦~!!
因為上段時間我同秘書都未及趕到,而佢地就o係呢段時間打波玩左個下午~!!

晚飯時段就當然有就住呢次風波吹水,加埋我地又開始計劃埋下半年o既活動~!!
而及後接住落o黎到婚禮o既時間,我地都已經計劃好左數個活動同埋聚會嚕~!!

今年家族都的確多左好多是是非非,所以好多時都要小心處理當中問題啦~!!
我當然就梗係唔想大家關係變差,但係呢樣野並唔係單憑我個人諗法就得嚕~?!