2013-10-06 02:08:09ಌ㍉Giller // Glad ܤ°

勇敢後才瘋狂 ܤ°

故事剩下一個人對白
少了另一半 一半的愛
還有什麼好看
你帶走了我的幸福感
笑容離我遠遠的試探
忍住眼淚卻忍不住
我瘋狂的想念

 

人群中狂歡結束後的不安
人越是逃避
反而越是放不下這情感

不是我的我不霸佔
不應該勇敢
不顧身去愛
一切來太快
痛著醒過來
受傷才明白
幸福另一面就是
隨時要準備離開
不應該勇敢
急著想逃開
身旁黏著甩不開的悲哀
你不知道我還在等待
上一篇:我以為 ܤ°

下一篇:生平第一次 ܤ°