2020-11-26 11:52:27deepmind

廣論消文231 殷重求覓,廣興供養,令諸同伴心難容納。

廣論消文231  23112-23210 

寅三、如何受之軌則分三:

加行儀軌 正行儀軌 完結儀軌

如何受之軌則分三:

加行儀軌; 正行儀軌; 完結儀軌。

受願心儀軌的由來:

彌勒、無著、世親、月官諸菩薩傳授菩薩戒時,並未單獨對願心作受戒儀軌,但阿底峽尊者明顯在受行心律儀之前造了受願心儀軌。

昔日大德一致承許阿底峽尊者具有從彌勒菩薩傳來的竅訣,實際上這也是無著菩薩的密意。因為這是從彌勒菩薩代代相傳至阿底峽尊者的耳傳教授,並未形成文字(因為是代代口耳相傳而來,所以未見有傳授願心儀軌的文字記載)。此處,宗大師依隨尊者的受願心儀軌,分為加行儀軌、正行儀軌、完結儀軌三部分。

卯一、加行儀軌分三:

初加行軌分三:

受勝皈依; 積集資糧; 淨修意樂。

受願心戒的加行儀軌,包括皈依、積資、修心三方面的內容。勝皈依,指大乘不共皈依。

辰一、受勝皈依分三:

初中分三: 莊嚴處所、安布塔像、陳設供物;

勸請皈依; 說皈依學處。

今初。

巳一、莊嚴處所、安布塔像、陳設供物分五:

莊嚴處所 安布塔像 陳設供物

迎請聖眾及修七支供 遮止增減

午一、莊嚴處所

遠離罪惡眾生之處,善治地基令其平潔,以牛五物塗灑其地,以旃檀等上妙香水而善澆灑,散妙香花。

第一個就把你這個道場莊嚴起來。先在遠離罪惡眾生之處(即寂靜處),整治地面,使它平整、潔淨,再用牛身中的五物(糞尿乳酥酪)塗灑在地面上,再用栴檀等上妙香水澆灑,增加它的香氣,最後散布各種上妙的香花。

牛五物:「五淨,牛五淨。佛書說黃牛尿、糞未墮地者,以及乳、酥、酪,總名五淨。」

     安布塔像

設三寶像,謂鑄塑等、諸典籍等、諸菩薩像安置床座或妙棹台。

設置三寶像:佛寶,是鑄造或雕塑等的佛像;法寶,是經律論等三藏典籍;僧寶,是諸菩薩、大德、善知識等像。將這三寶像,安置在聖妙的床座(供桌)或案供臺上。

     陳設供物

懸掛幡蓋及香花等諸供養具,盡其所有。又當預備伎樂、飲食、諸莊嚴具,用花嚴飾大善知識所居之座。諸先覺等又於先時供養僧伽,施食鬼趣集聚資糧。

盡其所能之力懸掛幡蓋、香花等供具。又當準備伎樂、飲食等莊嚴具。再用種種香花莊嚴陳設在大善知識所坐的法座上。像歷代先覺們,會在這之前,先供養僧伽、施食鬼趣等,來集聚資糧。

若無供具,應如《賢劫經》說,其碎布等皆成供養。有者則應無諸諂曲,殷重求覓,廣興供養,令諸同伴心難容納。

如果沒有供品,應如《賢劫經》所說,用碎布等(例如乾淨的沙子、一般的燈俱)也能供養;若有供品,則應內心毫無諂曲、以殷重的心盡力地設法做廣大的供養,你供養的東西旁人一看,喔!大為讚嘆!覺得這個了不起,要這樣的感覺。

傳說西藏諸知識在莽宇境及桑耶等處,於覺沃前請發心時,覺沃教曰:供養太惡不生。所供像中,須善開光大師之像,必不可少。經典亦須《攝頌》以上諸般若經。

據說當年西藏的善知識們在莽宇和桑耶等地,向阿底峽尊者請求傳授願心時,阿底峽尊者說:「如果供養做得太惡劣(沒有恭敬心敷衍了事),菩提心無法生起。」所供的佛像,必須是開光過的釋迦佛像,這個佛寶一定不可少;至於法寶,在經典方面,必須是《波若攝頌》以上的各種般若經。

     迎請聖眾及修七支供

次如《尊長事次第》說迎請聖眾,誦念三遍供養云陀羅尼,應贊誦之。其次弟子沐浴著鮮淨衣,合掌而聽。尊長開示福田海會所有功德,令其至心發生淨信,教彼自想住於一一佛菩薩前,徐徐念誦七支供養。

其次,依《尊長事次第》中所說,用心觀想迎請諸佛菩薩等聖眾,念誦三遍《供養云陀羅尼》,應唱各種偈頌讚頌三寶功德。其次,弟子應當沐浴並穿著乾淨、整潔的衣服,合掌恭敬諦聽。上師為弟子開示福田海會的功德,令弟子從內心深處發起淨信,並且教導弟子觀想自己安住在每一位佛菩薩面前,徐徐念誦七支供養。

1.迎請聖眾時須念:一切有情之怙主,降盡魔眾之天尊,萬法如是遍知者,諸佛眷屬祈蒞臨。

2.《供養云陀羅尼》請參考《廣供儀軌》中的〈如雲供品陀羅尼〉。

3.阿闍黎應以歸納方式宣講總的佛法尤其是道次第的內涵,講述三寶功德之後,還應宣說菩提心的利益。欲令菩提心生起,則須積資淨障,而積資淨障的扼要完全歸攝在七支供中,因此必須念修七支供。