2021-05-12 23:24:19husn88husn88

難過

或許 你有過痛徹心扉的心碎
你不是無法釋懷過去
你是無法原諒自己
每個人都勸你
人人都會犯錯
別人只是隨便說說
你卻 認真的難過

~ 雲遊 ~