2024-02-20 08:49:22Liu 靜娟

《遮爾要緊欲讀台語冊》

可能是日記和文字的圖像

  同學群組有人講伊買我六本《落西北雨的下晡》,也鼓勵逐家買。

  有人講毋知影我出冊,我講因為是台語冊,讀起來較困難,才無佇群組內底「宣傳」我一向是閉思*的人

  結果,一位佇洛杉磯的同學講台語好,台語重要,問我佇LA 有當買無?

  我講我來問看覓猶未等我問出來,伊講伊的查仔孫(姪女)已經買著矣二月伊去美國會紮去予伊

  遮爾要緊欲讀我的台語冊,予我歡喜,也感動。這陣,逐家攏老矣,惜目睭,袂愛看冊;免講挑戰台語冊啊。

閉思pì-sù靦腆