2021-01-28 17:28:10Liu 靜娟

《台語極短篇》天真無牙

我推薦Y看的連續劇,起先伊若無佮意kah-ì,喜歡),會講,「咱兩人的路數無仝。」

後來,無咧客氣,對我欣賞的劇情抑是演員的表現無贊成,竟然講,「按呢就予你呵咾甲觸舌?予你佩服、感動?你實在毋是普通的天真無牙啊!」

二三十年的朋友,伊早就講我袂曉看人,好騙:事實也證明伊毋是全然冤枉我。我的反應較鈍,有時人膨風的話,甚至畫山畫水,我也聽甲耳仔覆覆(趴趴),足欣羨,足欽佩;可能愛過一段時間,才會「雄雄」覺悟。毋過,這陣因為看劇,伊按呢講,我就不服。看戲的感受無仝,真正常;人有感性、理性,對戲的體會和判斷自然有精差。

過後,想著予伊講我「天真無牙」,忽然間想著「牙」原本的字按怎寫?當初,綴(tuè,跟)朋友按呢講,感覺真心適;無喙齒的囡仔,用來形容天真,足合,足古錐。講幾若年,竟然袂記得伊原始正確的字。這个詞是(從)華語來的,敢本來是『天真無涯』?無涯表示無限、無界線,講會通;毋過,想來想去,猶是感覺毋對。

暗時,後生轉來,我問伊『天真無牙』的牙是佗,哪)一字?伊講無聽過這个成語,「一般攏講『天真無邪』。」

著啊,當初朋友刁故意有邊讀邊,共「邪」念做「牙」;講幾若年,講了紲喙(順口),我竟然袂記得伊本來的字。

敢若人講的「白白布予你染甲烏」,一字「邪」予阮講甲連耳仔都無去、失去伊應該有的面目啊。

《聯合報》副刋2021.01.28