2020-12-09 09:33:50Liu 靜娟

《台語日常》模仔好

 Line群組看著一个朋友和in(她)囝的相片囡仔可能十二三歲有夠媠也會當用緣投來形容若阮媽媽看著,可能會講「真將才」。

我共朋友講,「恁囝毋是普通的緣投;模仔好,印了有成功。」

我捌(曾)和這个朋友做伙學畫圖,伊素描、速寫、創意,能力攏足強,也生做真媠。上特別的是伊的目睭,有笑意,閣真有感情;我捌共伊半耍笑講:「予你按呢看,感覺你足愛我呢。」

所以我講模仔好。

第一遍聽著這款講法是三十外年前,阮媽媽來台北,一个厝邊金金看伊,講:「莫怪恁查某囝媠,模仔好嘛。」這位太太也熟似我的小妹。

這款褒嗦(誇獎)真厲害,兩代攏呵咾著。阮媽媽自然歡喜接受,查某囝、後生予人呵咾,伊從來袂謙虛。

不過,模仔好,也著印了好。我做囡仔的時捌鬥做過紅龜粿/鼠麴粿。過程是共包紅豆沙 / 菜脯米和塗豆麩的秫米(tsu̍t-bí,糯米)粿團貼佇粿模頂頭,用手共伊挲齊匀,然後慢慢仔掀起來。高明的才有法度印出巡(紋路)清楚的龜殼;低路的印出來的可能歪膏揤斜(歪七扭八)。

有的爸母生做真媠,毋過,若「印」了失敗,嘛有可能生一个比爸母bái(醜)濟的後代。有的較運氣,雖然模仔普普仔,囡仔會選著爸/母的優點,就印出較好看的外表。

2020.12.9《人間福報》