2020-08-21 23:10:49dorothy_2020

馬拉松式地打機

就近Weekend, 約左班friends返屋企馬拉松式地打機,應該會打到天昏地暗。今晚女友好醒目地幫我叫左La Casa到會,有得食有得玩,世界太美好了!