2024-02-29 02:07:08amortrigo_2400

תפילת

אני מזדהה עם הישראלים שנמצאים בגלות כבר 2,500 שנה, ואני מבין את הכאב שבאובדן מולדתם, אני מבקש מהישראלים שיסלחו לי על הטעויות, ותודה לה'! בשמו הקדוש של האדון ישוע המשיח, אמן