2024-06-06 07:00:38Pen Knight

習作夏詩兩首

習作夏詩兩首:

詩一:

紅顏嬌面夕增艷,

鳥飛鶯啼暮歸返。

芳草垂楊湖岸綠,

桌上豪飲酣。詩二:

池畔幽亭遊人少,

蟬鳴樹梢艷陽照。

清風吹拂荷葉飄,

魚戲波生水影搖。##############

網圖一

網圖二