2020-06-16 00:38:32Catherine

。11年。
        這感情遊戲
         在今天的下午徹底結束


        我沒有哭
        我反而輕鬆


        我沒找朋友陪我
        我一個人去唱K

        這四個小時的歡唱
        再點上最後一首歌時候


         我為自己切歌


         謝謝這11年
        謝謝讓我擁有一半的你
        謝謝這一切的心甘情願
        謝謝我是如此的乾脆上一篇:。亂。

愛你寶貝 2020-06-25 16:29:01

感恩~~
http://www.hamertw.com/shop/p-force-2