2020-12-05 21:40:31Ethan~

5/12/2020


今晚原本約左屈姐出去南昌晚飯,點知佢就突然有D唔舒服改左返屯門~?!
其實今晚呢一約都先後經歷左好多次改期,原先仲諗住佢唔舒服都改期啦~?!

但佢就話自己睇左醫生兼食左D藥冇問題,所以我地先改左返o黎附近食飯~!!
原先都計劃同佢傾下計兼講下最近d事宜喇,但係佢食完飯又要趕住走啦~!!

至於今晚仲有屈妹同阿榮加入,因為佢地又係突然抽到身咪一齊落o黎食~?!
我地今次本身就傾下月尾計劃搞個小聚,當係大家圍埋慶祝一下聖誕節啦~!!
至於家族事宜都係好大概咁提及下,反而小朋友o既問題就變左做主打呀~!!

畢竟今日同場有一對新手父母,再者我地圍內都係做呢一行有關o既服務啦~?!
所以就住我地所見所聞咪一齊談論下,始終家族新一代都陸續登場喇嘛~!!