2020-10-18 09:09:53Ethan~

17/10/2020


今晚專登再約多一次Phoebe見下面,事因我地都仲有野想傾一下啦~?!
本身就諗住去東涌食野兼搵司欣,但係佢就話個場好爆唔建議我地去喇~?!

最後我地都係選擇左留返o係屯門,當然就係買外賣上去佢屋企到食兼傾計~!!
當然我地今次都係抽左重點去傾下先,事關近日我地工作方面都有唔少事~?!
尤其係人事問題同埋際遇上面等事宜,所以我地都有傾下人生百態o既野~?!

至於家族方面事宜都有輕輕講下,畢竟好多小朋友先後陸續出現於家族啦~!?
當然人大左就會有角色上o既改變啦,但係點樣做到一個平衡o既選擇呢~?!
期望家族可於年底前搞一次聚會啦,不過係咪能夠成事仲要睇好多因素嚕~?!

仲有其他感情線方面o既野都有提下,始終現階段大部份朋友都想成家立室~!?
不過呢個世代同埋現階段狀況係咪可以搵到適合o既人,又係一個難題呀~?!