2020-04-30 15:39:34Ethan~

30/4/2020

今日突然約左屈姐出o黎食個午餐,事因都已經一段時間冇見面喇~!!
當然由於種種原因而令我地都少左聚頭,而佢今日同我見完都明白晒~!!

始終我早已經忙左一長時間,根本連自己時間都冇晒又好難再約任何人~?!
今日見面主要都係講下大家生活近況,尤其佢都關心一下我最近個狀況啦~!!

同佢傾完一大輪之後都有講到去佢到借宿,而佢都好快就話冇問題啦~?!
今次講到關於自己生活o個陣都好無奈,亦都有唔少人勸我要為自己諗多D啦~?!
我都曾經問過自己係咪唔夠絕情同唔夠自私,所以每次出現問題都係我負責~?!

為左工作同埋家庭都付出左唔少時間,當然精神同身體上都係好疲累啦~!!
今日除左約埋食下野之外,我地都有去附近地方到兜圈行下同埋買少少野啦~!!

可能自己都屈埋屈埋太多野喇,一直都好少時間外出同埋真正去傾下自己想法~?!
我都已經一段時間冇真正放鬆過去做自己,亦好耐冇出去做過自己想做o既野~!!