2019-07-04 09:53:18Ethan~

4/7/2019

今日上午約左君怡出去傾下野,事因最近發現阿仔壓力方面出左問題~?!
畢竟佢宜家工作環境上面有好多問題要處理,變左生活方面就有問題出現~?!

我地今次會面除左食下野之外,重點就係想睇返近月阿仔埋問題啦~!?
始終我見佢時間真係唔多,而且佢又有好多野都唔夠時間去同我傾下呢~?!

至於我地都有講到關於佢工作同屋企問題,呢兩方面情況上都較為嚴重~!!
不過我已經提醒過佢一定要學識走位,再者我地都想商量下有咩可以幫到佢~?!
雖然我地兩個都冇咩實際野可以協助到佢住,唯有就係盡量唔俾問題佢啦~?!

但係佢近月個表現就真係唔算太好呀,而我地都理解好多時都唔係佢造成啦~!?
每次當傾到關於理性同感情上面o既衝突,我地都會一定性共鳴同埋了解嚕~!!

至於九月份阿仔個生日方面,我地都有趁住今次會面去有個簡單想法先~!!
我地應該會聯手去安排今次個慶祝活動,至於詳情就要之後再夾下點樣處理~!!

除左傾到呢d問題之外,我今次仲專登問下佢對於選擇醫生做另一半o既睇法~?!
而君怡就話醫生雖然係好犀利好叻,但如果俾佢重新選擇都唔會去揀醫生呀~!!
同時職場上各種唔同問題大家亦有探討下,而佢就始終覺得自己功力仲係唔夠啦~!!
好多時人越簡單就會覺得識手段o既人好叻,因為佢地識得點樣去適者生存嘛~!!
但係複雜既人往往都會好羨慕一d簡單o既人,至少佢地生活唔使成日鬥智鬥力~!!