2018-11-07 18:28:07Ethan~

7/11/2018


去完旅行返o黎都見下Phoebe同Jacky先,而今日下午就約左佢地~!!
原來o係我去旅行緊期間,Jacky就因為公司架構問題而被炒左囉~?!

至於今日下午原意就只係見Phoebe啦,事因我都唔知佢被人炒左~!!
不過今日聽返佢地講已經有好多公司約見緊,所以佢地都唔係好緊張~!!

而今次主要咪講下我旅行D野,及後就講下佢地小朋友出世後o既安排~!?
事關佢地都覺得宜家返左景峰住好迫,所以之後就點都要搬出去先夠住~!!
當然佢地都就住工作同經濟方面去考慮左,而且仲已經物色左地方添~!!

除左談及到以上話題之外,我地今次仲講到關於阿大同埋世俊o既事宜~?!
由於佢地兩個先後宣佈左求婚成功同埋準備結婚,所以家族高層都傾緊~!?
畢竟後者突然間話結婚都真係好意外,而我地當然都已經有左諗法啦~?!

至於當事人出左通知之後,大家至今都未有任何正式回覆話到時點做~?!
而佢地兩公婆就已經表示左,屆時因為小朋友出左世而坐月而未能出席~!!