2018-06-03 11:49:20Ethan~

3/6/2018


最近自己都的確發生左唔少事宜,而且又係不快事比較多啦~!!
所以近期都已經少左約朋友出去玩,如果係早前已經約左就除外~!!

事因我呢排公事同私事都好忙,而且我自己都因為種種問題而好累~!!
我都知道身邊唔少朋友都好關心自己,而佢地亦都有聽我呻下同埋俾意見~?!
當然我亦知道好多問題都要靠自己解決,所以唯有就係重整自己時間表~!?

踏入左上半年最後一個月時間,我同阿妹繼續每個月都會聚一次啦~!!
今日我地就一齊去左大澳一轉行下,事因我地都想去行下兼睇下景啦~!!
而o係出發去搭車起程之前,我地就約左去樓下附近到食左個晏先~!!

其實今日o既天氣已經比日前好好多,起碼都已經係有返d風同舒服d啦~!!
加上今日呢到o既人流又比往時少,所以今轉入到o黎都覺得冇以前咁迫呀~!!
趁住今日天氣唔錯兼唔太多人,所以我地都有把握機會影返d相留返個念啦~!!

而完左大澳遊之後,我地就轉戰返出去旺角到行下街同埋預備去晚飯啦~!!
今次同佢行街就終於到佢有收穫,而我就真係需要繼續努力去慳返d錢喇~!!

至於今日同佢會面行程中,佢就已經約左我下個月同我食飯慶祝生日喇~!!
除此之外我地都有談及到近日發生o既事,當中就包括埋唔少其他家族成員~!!
其實近年度每年o既玩法都有唔同,當中亦都出現唔少意外同埋變數啦~!!
至於最終仲有幾多個可以真正維繫到落去,我深估都真係要睇下大家幾有心~?!