2018-01-21 16:53:35Ethan~

21/1/2018


經過左離離合合之後,或者真係會比以前更了解一個人啦~?!
今日係家族另一場重點活動時間,事因今次係紫熒大婚之日呀~!!

雖則佢今次都係以簡單為主,所以有入出席o既人數都唔太多啦~!!
而原定有份出席o既子瑜盲因為家中有事,所以就缺席是次活動嚕~!!

今早同阿仔夾好時間就一齊起程,至於其他人當然就係自己出去~!!
而是次都會一同到場參與就仲有Phoebe、司欣、世俊同埋家明呀~!!

我地事前已經夾好左份禮,當然今日係大喜日子就梗係開開心心啦~!!
同埋當然仲有要幫紫熒打點o既Angela啦,所以今日都算見得多人嚕~!!
加上以前好多認識過o既朋友亦有到場,雖則唔熟但都有打個招呼啦~!!

今日難得咁多人一齊玩下,少不免盲一定要影返一埋相俾大家留念啦~!!
同主角影相就一定係唔少得,至於我地自己圍內都一樣影返唔少相先嚕~!!
今年計劃比上年可能會多返少少,直至現階段自己都已經參與左四個活動喇~!!

稍後又有其他計劃陸續上台,當然阿妹忙完婚事之後又會回歸同我地一齊玩~!?
至於今日都有同阿仔講下最近o既事宜,同時佢都有唔少關於生活上事宜要講~!!
加上佢近年度真係比較少出現於家族活動,所以今日大家都有同佢傾下計嚕~!!

見證完婚禮進行兼影完晒相之後,我同阿仔及Angela就要留守食埋飯先走~!!
至於其他嘉賓就先行離場,再者今晚大家都各自有事要忙而冇下一場活動嘛~!!