2018-01-01 10:34:35Ethan~

╫2017╫

轉眼間又到左年尾時間,回想返過去一年的確經歷左唔少野~!!
加上呢一年又有好多唔同計劃要出台,慶幸今年可以全數順利完成~!!

年初時間主要都係同Fred圈朋友往來,畢竟呢段時間都有唔少活動~!!
雖則我已經比以前少出左好多,不過間中參與一下都可以放鬆一下嚕~!!

或者係因為年初時間,前後都同左唔少朋友或舊同事見面聚過一下~!!
至於本年度先後都有同過唔少舊同事有飯局,而主要都係交流一下近況~!!

而今年主打計劃方面就係同阿仔有關,事因我地全年度會玩唔同元素呀~!!
當中就有去下郊遊同埋閒遊一下,而高級場所晚飯局同各慶生環節亦唔少~!!
其實呢個計劃完全係因為及後唔可以再咁玩,所以我先決定今年就完場~!!

至於每一年唔少朋友生日都有搞下飯局,當然阿Ming佢地亦都唔例外啦~!!
而世俊今年亦都係其中一個主角,事因往年o既佢都並未有任何安排嘛~!!

今年雖則就冇好似往年咁同表哥佢地去過旅行,不過朋友方面就有兩次喇~!!
往年一向都有將呢個計劃擺落年度計劃,不過今年唔計劃就竟然出現左兩次~!?
當中一個好難忘o既經歷就係家族首個海外版慶生,事因四月係Phoebe生日~!!

及後o既大妹同埋阿仔生日當然亦都唔可以睇少,事因佢地轉去玩高檔次~!!
相信本年度內除左Phoebe生日之外,佢地兩個生日就相對較有睇頭喇~!!

而今年父親節同我正日生日方面,當然就由阿仔繼續負責去處理及安排~!!
正正就係因為呢個安排,反而令到我地見面次數於該段時間突然上升~!!

講到關於旅行方面一事,繼Phoebe生日o既台灣海外版生日後就仲有一轉~!!
其實今年前後同司欣及Phoebe去左兩次旅行,而第二次就係去左轉韓國~!!
而今年旅行o既同伴之中就有Jacky、屈妹同世俊,當然佢地係分開兩場次~!!
正正因為有左呢d經歷之後,反而令到我對佢地各人了解都多左唔少囉~!!

至於有關演唱會活動方面一事,每年其實都可以話會有d野係想睇下啦~!?
我今年就先後睇左三次演唱會,其中兩次就係同本年復出o既Raymond去~!!
同時今年亦係首次o係紅館睇住演唱會倒數,其實都係一個幾特別o既玩法~!!

而早前去左工作假期o既Angel亦於早前回歸左,當然我同佢都有會面啦~!!
但係屈妹於分手一段短時間後,又突然宣佈左復合兼於年底時間講埋結婚添~?!
雖則婚禮就安排左明年先進行,不過自後兩個消息都令到大家感到意外嚕~!!

至於屈姐生日方面繼續係細搞,唔經唔覺同佢原來認識左已經廿五年喇~!!
所以我今年趁住聖誕節假期同佢簡單慶祝,同時亦為我地o既友誼留個紀念~!!

今年可以話係比年都過我充實,事因今年o既行程真係都排得密密麻麻呀~!!
每一個月都會約見唔同朋友同陪下家人,當然年底o既聖誕節亦係程點之一~!!
雖然已經係臨近埋尾時間,而我今年想完成o既事宜亦都已經一做到晒啦~!?

最終環節當然就係要同阿仔有新共識,畢竟出年o既年度計劃亦要去準備~!!
今年的確經歷左唔少開心同難忘o既事情,但係需要面對o既問題當然都唔少~!!
正正就係呢個時間亦需要同各人配合來年各事項,慶幸我地好快已經有方向~?!
明白從前o既大家都已經日漸長大,期待來年可以繼續同大家過得充實又愉快~!!


2017年度熱播十大歌曲

01.許廷鏗-根(184)

02.鄭俊弘-十倍奉還(169)
03.鄭俊弘-迷(155)
04.HANA-忘記我自己(143)
05.吳業坤&JW-原來只因深愛著(133)
06.C Allstar-此刻無價(118)
07.陳柏宇-霸氣情歌(101)
08.譚嘉儀-陪著你走(98)
09.林奕匡-難得一遇(77)
10.胡鴻均-朋友身份(68)