2017-06-24 10:32:11Ethan~

24/6/2017


今個星期繼續有阿仔陪我過,所以呢兩個周末都係開心囉~!!
上星期就因為父親節而加開一場,至於呢轉就係每月原定計劃~!!

我地今日繼續一齊去食好野,當然就要變身做返一日靚仔啦~!!
約左1:00PM去我樓下會合左先,及後我地就出去尖沙咀開始行程~!!
事因起初都仍然係落住好大雨,所以我地都有D擔心又影唔到相~!?

至於今日第一站就係去海景嘉福酒店食Tea啦,畢竟開波都唔使咁激~?!
加上我地兩個都未食野,所以呢一轉都只係當做野食下兼抖一抖啦~!!
畢竟外面唔係好熱就係落雨喎,咁樣室內慢慢傾下計似乎就比較合適~!!

率先有通知佢有關我下個月突然去外遊一事,事因家族有第二次團嘛~!!
我都有將整個過程同佢講過啦,而佢當然都有就住有關事宜而表態~?!
原來佢都會對家族某D高層錫邊個有睇法,同時心裡亦有佢自己感受~?!

至於關於其他家族近日事項,我都有趁住第一部份時間同佢講下啦~!!
今年去呢D靚場次數的確係相對比較多,事關佢都知道點解有呢個玩法~?!
而佢又突然談及關於佢朋友工作及生活,仲叫我可以考慮一下轉行添~?!

第一轉主打都係講講佢自己成長感受,同時都有繼續返上次未完o既話題~?!
至於慢慢咁完左上半場之後,我地就要起程過去今日下半場飯局地點啦~!?
同樣因為天氣關係而令我地選擇左搭車,去到之前就已經將地點揭左盅喇~!?

不過下半場方面就仲有屈妹會加入,所以呢轉盲變左三人行去食晚飯啦~!!
我地去左ICC 102樓一間中菜廳晚飯,而呢到氣氛環境同埋食物都係一等~!!
適逢我地又可以三個人一齊聚一聚,所以話題上都變得談及生活事為主~!!

我地都有就住家族同工作上o既事宜去傾過,同時佢地感情生活亦成為話題~?!
分享一下大家對生活同感情o既睇法,至於今次重點就變左幫我分析搵對象喎~?!

佢地都係相對熟悉我o既人,所以佢地今次就有提及開於我條件上o既野啦~!!
或者係因為佢地熟悉同埋了解我,因而佢地會覺得我係一個唔錯o既男仔~?!
加上佢地今次竟然用『暖男』去形容我,又話其實我性格已經係好百搭喎~?!

至於關於佢地一班細o既表現一事,呢一年都的確係出現左唔少變數啦~!!
而我就更加需要去睇住呢D問題添,始終下半年都即將開始同推出新野~?!
不過佢地個重點現階段就擺左去我生日先,事因下星期就到我正日生日喇~!!