2017-02-17 18:51:34Ethan~

16/2/2017


唔覺唔覺都已經離任舊部份有半年,而今晚就係同兩位青山舊同事會面啦~!!
其實今次會面都係以吹水為主,同埋大家都已經唔再同部門共事咪當係聚下~!!

我放工之後就返左青山一陣先,陂後等埋Michelle及Esther放工就一齊走~!!
而今次就揀左去市中心去一齊晚飯,主要大家都係前講下近日o既工作情況啦~?!

我未走之前其實都已經係做到死,而佢地今次都有講到話宜家比之前更惡做~!!
事關工作量只有不停咁繼續增加,但幸好盲係終於都換左個新老細上場喇~!!
其實我地全部門o既舊同事都好討厭之前個老細,而我選擇離任都係因為佢囉~?!

至於今次會面除左講到工作有幾辛苦之外,當然唔少得聽佢地講下是非啦~!!
事因佢地宜家工作環境越o黎越差,但人事上面o既問題仍然未有太大改善嚕~!!
一連串問題由我未走到宜家都仲係咁樣,所以我都好理解佢地宜家o既心情囉~!!

最後當然都有談及下生活事同感情事,特別就係同Esther傾得就比較多啦~!!
因為我未走之前都已經有同佢傾開呢d野,直到宜家都係唔會唔關心下呢d野~?!
就住大家現時o既情況都有互相交換下意見,但係最終結果係點就真係唔知喇~!!