2015-10-24 09:40:36Ethan~

24/10/2015


今日繼續約左阿仔會面啦,不過今日我地係出去尖沙咀到改衫呀~!!
事因早於o係九月o個陣,我同阿仔都分別造左套衫同佢慶祝生日嘛~!!

但由於我套衫仲有少少地方要執下,所以阿仔就幫我安排左今日去搞~!!
約左10:45am去建生站會合,及後就搭260X出去目的地到改左衫先~!!

至於今日都有就娛樂新聞傾下計,而早兩轉會面就已經傾好左堆正經事~!!
加上仲有兩個月左右時間就完左今年,所以呢排都會同佢趕埋今年堆計劃~!!

本年度絕大部份計劃都已經完成,所以接住落o黎都係完埋稍後兩個月活動~!!
出到去之後好快手咁執完晒套衫之後,我地就打算過返去尖東到食少少野啦~!?

點知呢邊周圍都勁多o既關係,我地咪走返去紅磡站上面食埋個lunch先囉~!!
事因阿仔完左我地早上呢場之後,佢接住就要趕過去機場到接新抱仔機嘛~!!

食飯時間閒談左好多唔同o既問題,但呢堆問題至今都未開始著手去個調整~?!
因為我地都已經計劃左明年先做全面調整,至於今年就開開心心堆左尾先啦~!!