2015-04-04 10:48:19Ethan~

3/4/2015

一連五日o既復活節假期開始,當然我同埋身邊o既朋友都會計劃見見面~!!
加上呢段時間之內亦都有唔少人生日,不過佢地就全部都未有生日飯局計劃~!!

至於今日就先同左屈妹出去行下,而原先我地o既計劃就係去長洲到行下啦~!!
最終我地都擔心天氣問題而改左去赤柱行,其實我地今日行程計劃主打就係輕鬆~!!
事關今日行程冇打算要做D咩為目的,所以今轉都係好游閒咁行下同睇下野咋~!!

由於我地今日唔多想欲市區為主打,所以我地一切計劃都係以郊區為首要考慮~!!
既然已經決定左目的地就要諗下點安排,所以o係搭緊960之際就要諗轉車問題啦~!!
幸好我醒起去長洲定係去赤柱都o係同一地方轉車或船,所以我先有咁o既提議嚕~!!

去到目的地之時就梗係行左陣先,及後我地就要o係附近地方搵D野食下先喇~!!
因為我地兩個都未食lunch嘛,咁就梗係o係行街之前就先醫下個肚至再起行啦~!!

我地今日主打都係講下生活同感情問題,事因呢排我身邊都有較多唔同問題發生~!!
所以我地一寺埋咪先講下有關事宜兼交流下囉,輕輕鬆鬆周圍咁行下又俾佢有收穫~!!
當然我地原先都冇咩買野計劃啦,不過佢就一向都比較喜歡睇飾物兼且今轉仲買埋俾我~!!

至於完左赤柱行程之後就要返出尖沙咀,事因我地就諗住去呢到行多陣兼食埋晚飯~!!
我最初都諗住睇下有冇咩新夏天衫可以買下啦,點知睇左好多地方都唔覺有o岩o既~!?
最後我地行到咁上下時間就去搵野食啦,直到食埋晚餐之後就決定一齊起程返屋企喇~!!