2014-12-15 13:43:53Ethan~

15/12/2014

今日繼續應約出左去行街食晚飯,至於今日o既主角就係一段時間冇見o既大妹啦~!!
由於我下午就先返去屯門醫院做物理治療,所以佢就特意收工後去醫院會合埋我啦~!!

及後我地就搭車出左去旺角到行轉街先,事因佢今日原來都有心頭好想出去買呀~!!
首站當然就同佢買左少少野食住先,之後我地就正式開始今晚o既行街買野計劃喇~!!

照原定計劃先去左睇佢想要o既野,點知佢好快手就已經搵到目標兼且仲買埋添呀~!!
至於我就同上次出街一樣行左輪睇晒先,最後我先再問阿妹意見及決定買入部份新衫嚕~!!
另外佢男朋友都有交帶佢幫手睇下運動褲,不過最終都因為搵唔到o既原因而未能入手~!!

當然今次行街食飯就唔止真係買野咁簡單,而是次會面我地亦都有提到部份生活事宜啦~!!
首先都有同佢講到最近部份家族成員o既事,及後就同佢轉為講下工作同埋生活上o既問題~!!

至於今轉晚飯安排方面就由佢決定,事因佢早前o係呢頭返過一排工而比我更為熟路嘛~!!
而呢段時間就改為談及相處同埋感情事,畢竟就住唔同o既個案早前亦已經問過唔同人意見~?!
今次我地都不約而同咁覺得自己好喜歡從前,因為從前o既我地都可以好簡單咁攸返自己嘛~!!