2014-12-02 18:49:18Ethan~

2/12/2014

呢期我都知道Jacky及Phoebe情緒唔太好,畢竟佢地都仲有好多野要處理~!!
而早前我都已經抽過時間同Phoebe好好傾下,事因我都知道佢有好多野想呻~!!

朋友或者就係有需要時就要出手幫忙,而我唯一可以做到o既就係俾個空間佢呻~!!
正正要處理Jacky媽媽過身一事都已經夠佢地忙,加上佢地呢期o既生活都出現大變~!!

所以呢段時間都好少同佢地會面,至於今日下午就應Phoebe約我出左市中心一轉~!!
事因佢想出去行下做下自己野之餘,佢同時都想抽個時間同我傾下計兼講下近日o既事~!!

最近我同佢身體都先後有事o既關係,所以最應該要做到o既野梗係好好休息下先啦~!!
不過佢比起我就更加多問題需要處理呀,事因Jacky一家呢期真係好多內部問題要解決嚕~!!
而佢自己亦都就住一連串問題同我講過,而我亦都只好聽佢呻下同埋俾到少少意見佢咋~!!

至於其他掛牌成員方面亦得知呢件事,所以佢地都應該知道有需要時就要出手幫拖o架喇~!!
雖則現階段主要都係由我一個人負責,但我都擔心自己身體又連番有事而唔撐得幾耐呀~!!
所以我早前已經通知左司欣同屈姐兩位,希望之後如果有咩都好都可以合力齊齊去分擔啦~!!

今日行程方面就約左2:30pm出市中心食下午茶,及後就陪佢去附近行下同埋買下野啦~!!
希望趁住佾日有時間俾到佢發洩下之外,同時我地都有督住生活問題去好好咁交流下嚕~!!
畢竟我地最近都各自經歷左好多事情,而呢一連串o既事宜亦都令到我地對生活有好多反思~?!