2014-11-01 11:03:07Ethan~

31/10/2014


今日係我今年內第二次入去迪士尼玩,而今次就轉左同Phoebe同Jacky一齊入去啦~!!
回想返上次一齊o黎呢到玩o既時間已經係上年,而今次入o黎主要目的係為左睇晚上o既巡遊~!!

由於近日迪士尼都好多人因為個LED晚間巡遊而聞名,所以我地都特此夾返一日o黎睇下~!!
同時今日又係平日時間相對冇咁多人,所以我地上段時間大致上可以話係玩得好輕鬆啦~!!

我地今日都唔似之前咁好早就出門啦,約左10:30am去友愛食埋M記先正式開始出發~!!
及後當然就先講講最近發生左o既事宜先,至於肥豆個老婆睇怕都唔使旨意可以有朋友呀~?!
事因佢地都即將結婚兼有好多野要我地幫忙,但佢老婆就竟然四圍咁同我地d人引起火頭嚕~!!

至於去到目的地之後當然就不忘影下相先,及後我地就選擇性咁揀d今日想玩o既野去玩啦~!!
因為上段時間人流未見有好多o既關係,所以相對要排隊等候o既時間都比以往短左好多呀~!!

加上我近日又因為身體問題而唔可以長期行路,所以是次行程都需要有動有靜俾我抖抖~!!
所以我地三個今日都先後玩左兩轉畫畫呀,而我就更加係做左十年o黎都唔做一次o既野啦~!!
而機動遊戲方面主打都係玩左最好玩o個堆就算,事因下段時間開始就開始越o黎越多人嘛~!!

今日行程之中收穫都有唔少呀,咁當然全部o既野都係佢地兩公婆勁買之下o既結果啦~!!
而晚餐方面Jacky原本就唔想再食快餐,但無奈唔食快餐就趕唔切去睇是次目的o既巡遊啦~?!
所以最終我地就只好放棄食d唔做自己照顧自己o既野,而去轉食今轉Jacky唔想食o既快餐~!!