2013-10-18 13:41:20Ethan~

18/10/2013

今日全世界都要返工,不過放工之後就要出去尖沙咀食飯喎~!!
事因今晚要同埋阿仔及女朋友晚飯,而且今次亦係佢地首轉正式會面~!!

起初我地有諗過去旺角食飯,但最終因為了阿仔要去灣仔in傑青而改左~!!
及後我地又有談論過今晚食乜好,最後決定權我就交左俾阿仔幫我諗~!!

所以最後我地去左THE ONE晚飯,而是次就係去返食之前食過間上海野~!!
我地都覺得呢到環境同野食都唔錯,所以先至決定去呢到食野兼傾下計~!!

佢地之前雖然已經有過會面,但係今次係女朋友係首次以正式身份見佢~!!
不過阿仔都已經見過唔少大場面喇,所以今轉主打都係佢地傾下計啦~!!
同時阿仔又負責介紹下家族史,為佢解釋下掛牌制度同埋部份家族歷史~!!

見到佢地兩人相處都幾融洽,所以我都可以叫做唔使擔心佢地夾唔o黎囉~!!
萬一佢地兩個協調唔到o既話,我都知道日後最難做人o既都將會係我喇~!!

今晚大家都傾左唔少話題呀,當中就梗係以我地o既成長經歷為主打啦~!!
同時旅遊、生活同興趣等問題都有傾到,所以今次氣氛比首轉好得多呀~!!