2013-09-20 09:57:40Ethan~

19/9/2013

 
今日係中秋節正日,所以我都照舊係放工後就返家同家人做節啦~!!
之後雖然就未有安排任何節目,但係今晚就點都會見下阿仔啦~!!

其實今晚見阿仔有兩個目的,其中一個就梗係佢過節就要見下我啦~!!
至於另外一個重點,就係佢要拎返晒早前買左o個堆衫褲鞋襪俾我嘛~!!

事因早前佢應考第一份卷,而各項o既物資就因為要改而冇即時拎走~!!
而佢就因為要o係佢生日飯局之前俾到我,所以揀今日其實都係正確之選~!!

今年繼續由我負責佢尾場生日,至於安排方面早前亦都已經準備好晒啦~!!
所以當日o既計劃今旳大致提過下,重點o既野就梗係留返當日先再做啦~!!

另外o係今次會面當中,我亦都有同佢講到我近日所發生多項o既事啦~!!
首先就同佢講下近期掛牌o既事,而呢堆問題今次只係大約咁講左就算~!!

重點係講下我呢排因為某個女仔件事,而搞到我同我屋企人大吵搞到不快~!?
為左呢件事已經先後同我阿媽嘈左兩日,幸好今日中秋正日冇再為件事而煩~!!
所以我都趁今次會面同阿仔講下,同埋佢係一個最明白我心態同性格o既人~!!

各方面唔同o既意見先後都聽左,同時佢地都俾左好多唔同層面o既分析我~?!
呢件事始終都要有個解決方法,至於我暫時就決定停止同該女子o既往來先~!!
事關我唔想再因為唔同o既問題,而影響到我及後呢幾個月o既所有計劃呀~!!