2013-03-17 11:43:32Ethan~

17/3/2013


今晚又約左Phoebe同埋Jacky一齊食飯,事因我要還返件衫俾Jacky呀~!!
但因近日Phoebe已經復工關係,所以今晚個飯局就改左出旺角到食啦~!!

起初計劃係等Phoebe收工後,就落去旺角到食飯兼陪佢去睇寵物o既~?!
今日係就係有出到旺角到睇寵物,不過原定o既晚餐就搞到變左做宵夜嚕~!!

事因佢掛住睇寵物都已經搞到近九點,所以我地都係要折返屯門先食野~!!
但就因為我地買左好多野要搬返o黎,最終我地就要搞到搭的士返友愛嚕~!!

返到友愛叫做搞掂左d基本野之後,及後就落左去市中心到食我地o既晚餐~!!
但就因為時間上比較趕o既關係,所以我地今轉傾到o既野都唔算係太多啦~!!
主力都係先傾下下一個月o既活動,同時佢地又提及我生日時將會有驚喜喎~!!

至於近日o既問題暫時未有新方案,以致好多野都應該跟返早前o既決定去做~!!
同時因為Phoebe呢份新工未必會做得好耐,所以佢生日飯局個期就要待定嚕~!!
不過佢今晚就提及到想月尾去玩返日,咁樣我地今轉就趁機夾一夾個期啦~!?

事後我就因為約左阿仔有野要交低俾佢做,所以我就要過去兆康一轉喇~!!
其實我原本係打算尋日俾佢,不過佢就因為要返大陸而缺席左尋晚個飯局~!!
及後又再因為佢今日下午要返公司做野,咁樣下午個期又要再為今晚嚕~!!

見佢主因就係俾野佢幫我去做,同時我好簡單咁講左近兩日o既事宜俾佢知~!!
而且本年度各個計劃一定會上馬,事關我要趕及o係佢十周年之前完晒所有野~!!
呢年將會係佢幾重要同幾大壓力o既一年,畢竟各個計劃及議案都需要埋尾~?!

突然回望...唔經唔覺佢已經出牌十年,所以好多野都肯定會唔同晒啦~!!
而且呢一連串o既問題及相關安排,早於上年及今年初都已經俾左預告佢~!!
加上呢一年將會有好多全新改革,所以我都希望佢有定心理準備去面對嚕~!!