2013-10-14 00:48:22Jiuan

天使與魔鬼

 

 

                                                人在困境徬徨時~~會迷思的分不清~~

                                                                 哪一個才是真正的我~~

                                                                 門裡門外兩個世界~~

                                                                 兩種不同性情的人~~

                                                 門裡像天使~~真實~~沉默寡言~~

                                                                  一副不食人間煙火~~

                                                 門外像魔鬼~~虛偽~~巧言令色~~

                                                                  八面玲瓏~~活在別人的影子下~~

                                                 當兩個角色互相牴觸時~~

                                                                  真不知該如何去扮演詮釋自己~~

                                                 有時候討厭門裡ㄉ角色~~

                                                                 把心封閉頻臨死亡~~心如止水~~

                                                有時候又看不慣門外ㄉ人~~

                                                                 像隻花蝴蝶~~穿梭在花花世界裡~~

                                                人的一生~~是對是錯~~

                                                                 也唯有蓋棺論定~~

妳是天真無邪的美麗天使..........

                                                           

還是心如蛇蠍美人的魔鬼.........