2021-01-17 03:04:43shang

◆ 牛年繪本教案 + 台灣童玩遊戲 + 收到的禮物 ◆

210116a1

210116a2

210116a3

210116a4

210116a5

◆ 牛年繪本教案 + 台灣童玩遊戲 + 收到的禮物 ◆

 

 

======================================

 

◆ 《The Cow Who Climbed a Tree 》+ Children Play + Present ◆

 

======================================

shang 2021-01-17 03:06:42

2021-01-09
◆ 牛年繪本教案 & 台灣童玩遊戲 -尪仔標 ◆
http://mypaper.pchome.com.tw/shang16888/post/1380547368

2021-01-09
◆ 牛年繪本教案 & 台灣童玩遊戲 -翻轉牛 ◆
http://mypaper.pchome.com.tw/shang16888/post/1380547359