2018-09-08 20:56:07+0 teacher

101教室

趕在8/30開學日新生歡迎活動前,
將教室物品安頓好,布置完畢,
並準備好要發給新生的學用品,
忙到人仰馬翻,出動家人畢業學生來幫忙,
總算完成。


2018-08-29 17.46.31.jpg


2018-08-29 17.46.38.jpg


2018-08-29 17.46.46.jpg


2018-08-29 17.46.52.jpg


2018-08-29 17.47.05.jpg


2018-08-29 17.47.13.jpg


2018-08-29 17.48.05.jpg


2018-08-29 17.48.41.jpg


2018-08-29 17.49.12.jpg