2014-01-29 11:58:38+0 teacher

2014寒假鬥球熱血中DSC01328.JPG


2014寒假鬥球熱血中
DSC01357.JPG


2014寒假鬥球熱血中
DSC01358.JPG


2014寒假鬥球熱血中
DSC01360.JPG


2014寒假鬥球熱血中
DSC01362.JPG


2014寒假鬥球熱血中
DSC01363.JPG


2014寒假鬥球熱血中
DSC01364.JPG


2014寒假鬥球熱血中
DSC01365.JPG


2014寒假鬥球熱血中
DSC01366.JPG


2014寒假鬥球熱血中
DSC01367.JPG


2014寒假鬥球熱血中

放寒假第一天,校內有大學生舉辦的籃球營,
以及女生躲避球隊的練習,
加上老師們在研習,仁愛樓拆除聲不絕於耳,
校內仍然熱鬧滾滾!