Hyundai電跑車690匹馬力 贊助

定中知道

知明非不明,入受不入受,居禪不入禪,定中知已,三昧不三昧,是受是不受,非非想想非,入化城,安般般那念,泥洹守寂,入滅不入滅,定中不定中,是寂非不寂,空非不空,寂滅一相道場無畏,真三昧海趣一寂地,真三空門變幻莫測,入一心智地等金剛,調三有海成薩婆若,得一切種智成佛菩提。是亦化城不住,空無所空,滅無所滅,得無所得,入想想非,成佛佛果,畢竟無得!