2023-10-29 12:56:36Tsng Puē-jû

學習是看人的成長, 不是完成階段性任務

我想欲看著的

是一个人

不是  一个 學習的階段

定定我攏知影這个道理

毋過佇教學現場

我嘛是會為著成績不時袂記這个初衷

猶閣有家長對導師的期待

更加予我放袂開跤

已經來到欲退休的時陣

我的怨嘆是

家己實在無夠拍拚!