Toyota Aygo X發表 贊助
2021-10-15 19:33:42南山 劉律辰

思晚竹

《思晚竹》劉律辰

金風憑地起,玉管自東斜。

碧傘翩蒼漢,黃帷困紫霞。

天光封蔽頂,地理隱幽沙。

拜別攜青鐙,幽魂夜此家。

格律五律平起首句不入韻,《平水》下平六麻

(平)平(平)仄仄,(仄)仄仄平平[韻]。

(仄)仄(平)平仄,平平(仄)仄平[韻]。

(平)平(平)仄仄,(仄)仄仄平平[韻]。

(仄)仄(平)平仄,平平(仄)仄平[韻]。

上一篇:狸奴

下一篇:觀畫