2022-05-15 09:51:34Rex Wu

梁一凡-猶賰偌濟

梁一凡-猶賰偌濟

梁一凡-猶賰偌濟

世間所謂的情與緣

其實只是種欠與還

 

前世欠的    今生償還

今生未了    來世再還

 

還清一個人    

於是便離開那個人

了結所有緣

於是便離開這世界

 

大道至簡    簡單易懂

難懂的是    往後餘生

該償還的    究竟還有

多少人

多少情

多少緣……

 

猶賰偌濟(臺語)

iáu tshun luā-tsē

詞曲:梁一凡

演唱:梁一凡

吉他:梁一凡

題字:梁一凡

 

風    微微仔吹

hong bî-bî-á tshue

雲    勻勻仔飛

hûn ûn-ûn-á pue

人    戇戇仔做

lâng gōng-gōng-á tsuè

夢    猶賰偌濟

bāng iáu tshun luā-tsē

情    真真假假

tsîng tsin-tsin-ké-ké

緣    長長短短

iân tn̂g-tn̂g-té-té

路    行較慢咧

lōo kiânn khah bān--leh

忝    小歇一下

thiám sió hioh--tsi̍t-ē

青春親像斷線的風吹

tshing-tshun tshin-tshiūnn tn̄g-suànn ê hong-tshue

愈飛愈遠無地揣

jú pue jú hn̄g bô-tè tshuē

時間無張無持走若咧飛

sî-kan bô-tiunn-bô-tî tsáu ná leh pue

日子無聲無說猶賰偌濟

ji̍t-tsí bô-siann-bô-suehiáu tshun luā-tsē

錢    趁無偌濟

tsînn thàn bô luā-tsē

厝    淡薄仔狹

tshù tām-po̍h-á e̍h

話    講較慢咧

uē kóng khah bān--leh

心    莫想遐濟

sim mài siūnn hiah tsuē

青春親像斷線的風吹

tshing-tshun tshin-tshiūnn tn̄g-suànn ê hong-tshue

愈飛愈遠無地揣

jú pue jú hn̄g bô-tè tshuē

時間無張無持走若咧飛

sî-kan bô-tiunn-bô-tî tsáu ná leh pue

日子無聲無說猶賰偌濟

ji̍t-tsí bô-siann-bô-sueh iáu tshun luā-tsē

願望親像蔫去的圓仔花

guān-bāng tshin-tshiūnn lian--khì ê înn-á-hue

愈來愈細墜落地

jú-lâi-jú sè tuī lo̍h-tē

成功的機會你嘛小等一下

sîng-kong ê ki-huē lí mā sió tán--tsi̍t-ē

莫予我逐甲戇戇踅

mài hōo guá gio̍k kah gōng-gōng se̍h

人生是相欠債

jîn-sing sī sio-khiàm-tsè

當時才會收尾

tang-sî tsiah ē siu-bué

人情世事    攏還予澈底

jîn-tsîng-sè-sū lóng hîng hōo thiat-té

我這世人    猶賰偌濟

guá tsit-sì-lâng iáu tshun luā-tsē

我這世人    猶賰偌濟

guá tsit-sì-lâng iáu tshun luā-tsē