2013-09-21 18:28:06Shubhashis

太極拳上課時間表

 太極拳上課時間表

林老師0929-033253

一、救國團大學路

  

      

            

1900~2100

救國團-大學路 4F

0740~0900

救國團-大學路 4F

1900~2100

救國團--大學路 4F

1900~2100

救國團-大學路 4F

0930~1130

救國團-大學路 4F

1430~1630

成功路與金華路- 大聖王朝 4-F

 

成大教練場  太極拳上課時間表

    

        

             

0900~1100

雲平大樓與歷史系間

 

三角公園 教練場  太極拳上課時間表

    

        

           

星期一三四五

0800~0930

()誠品前長榮路---公園