2024-03-23 13:59:47DB

電腦畫圖-黃色的魚

----------------------------

〈電腦畫圖-黃色的魚

 

       今天我要展示的畫是「黃色的魚」,至於是什麼品種的魚我就不知道了

       我參考的原始照片是最近電腦開機時跳出來的圖片,但是我作畫時對於背景部分做了很大幅度的修正

       我是使用小畫家、小畫家3D和Paint.net等3種軟體,用滑鼠來作畫。畫好的圖在文章的最上方。

我要回應(本篇僅限會員/好友回應,請先登入)