2024-06-22 12:42:53amortrigo_2400

澳夷善後事宜條議

(一)驅逐匪類。凡有從前犯案匪類,一概解回原籍安插,取具親屬、保鄰收管,不許出境。並取澳甲,嗣後不敢容留,結狀存案。將逐過姓名,列榜通衢,該保長不時稽查。如再潛入滋事,即時解究原籍,保鄰、澳甲人等一體坐罪。

(二)稽察船艇。一切在澳快艇、果艇,及各項蛋戶罟船,通行確查造船,發縣編烙,取各連環保結,交保長管束。許在稅廠前大馬頭灣泊,不許私泊他處。致有偷運違禁貨物,藏匿匪竊,往來誘賣人口,及載送華人進教拜廟,夷人往省買賣等弊。每日派撥兵役四名,分路巡查。遇有潛泊他處船艇,即時稟報查拿,按律究治。失察之地保,一併連坐。兵役受賄故縱,與犯同罪。

(三)賒物收貨。凡黑奴出市買物,俱令現銀交易,不得賒給,亦不得收買黑奴對象。如敢故違,究逐出澳。

(四)犯夜解究。嗣後在澳華人,遇夜提燈行走,夷兵不得故意扯滅燈籠,誣指犯夜。其或事急倉猝,不及提籠,與初到不知夷禁,冒昧誤犯,及原系姦民出外姦盜,致被夷兵捉獲者,立即送交地保,轉解地方官,訊明犯夜情由,分別究懲。不得羈留片刻,並擅自拷打,違者照會該國王嚴處。

(五)夷犯分別解訊。嗣後澳夷除犯命盜罪,應斬、絞者,照乾隆九年定例,於相驗時訊供確切,將夷犯就近飭交縣丞,協同夷目,於該地嚴密處所,加謹看守,取縣丞鈐,記收管備案,免其交禁,解勘;一面申祥大憲,詳加覆核,情罪允當,即飭地方官眼同夷目依法辦理。起犯該軍、流徙罪人犯,止將夷犯解交承審衙門,在澳就近訊供,交夷目分別羈禁收保,聽候律議,詳奉批會,督同夷目發。如止杖、笞人犯,檄行該夷目訊供,呈復該管衙門,核明罪名,飭令夷目照擬發落。

(六)禁私擅凌虐。嗣後遇有華人拖欠夷債,及侵犯夷人等事,該夷即將華人稟官究追,不得擅自拘禁屎牢,私刑鞭責。違者按律治罪。

(七)禁擅興土木。澳夷房屋、廟宇,除將現在者逐一勘察、分別造冊存案外,嗣後止許修葺壞爛,不得於舊有之外添造一椽一石。違者以違制律論罪,房屋、廟宇仍行毀拆,變價入官。

(八)禁販賣子女。凡在澳華夷販賣子女者,照乾隆九年詳定之例,分別究擬。

(九)禁黑奴行竊。嗣後遇有黑奴勾引華人行竊夷物,即將華人指名呈稟地方官查究,驅逐黑奴,照夷法重處。不得混指華人串竊,擅捉拷打。如黑奴偷竊華人器物,該夷目嚴加查究,其有應行質訊者,仍將黑奴送出訊明定擬,發會該夷目發落,不得庇匿不解。如違即將該夷目懲究。

(十)禁夷匪夷娼窩藏匪類。該夷目嚴禁夷匪藏匿內地犯罪匪類,並查出賣姦夷娼,勒令改業,毋許窩留內地惡少賭博、偷竊。如敢抗違,除內地犯罪匪類按律究擬外,將藏匿之夷匪照知情藏匿罪人律科斷。窩留惡少之夷娼男婦,各照犯姦例治罪。如別犯賭博、竊盜,起罪重於宿娼者,仍從重擬斷。並將失於查察之夷目。一併處分,知情故縱者同坐。

(十一)禁夷人出澳。夷人向例不許出澳,奉行已久。今多有匪類,藉打雀為名,或驚擾鄉民,或調戲婦女,每滋事殊屬違例。該夷目嚴行禁止,如敢抗違,許該保甲拿送,將本犯照違制律治罪。夷目分別失察、故縱定議。

(十二)禁設教從教。澳夷原屬教門,多習天主教,但不許招授華人,勾引入教,致為人心風俗之害。該夷、保甲務須逐戶查禁;毋許華人擅入天主教,按季取結繳送。倘敢故違,設教從教,與保甲、夷目一併究處,分別驅逐出澳。

上一篇:澳門的縮影

下一篇:狹義