2024-04-29 00:36:38amortrigo_2400

Gordon

[28/4 21:37] A: 每天

必須發佈500篇文章,當禁食繳交澳門五百両地租

[29/4 00:27] +852 5406 1992: 禁食是為了繳交地租嗎?

[29/4 00:30] A: 對,要借用葡萄牙亞豐索一世幫忙

[29/4 00:34] +852 5406 1992: 你認為自己絕對正確?請好好反省