2024-03-18 07:43:21amortrigo_2400

主啊,感謝祢熟睡死晚年找他們,不用求,以上禱告奉主耶穌基督聖名,阿們

. 偷香港身份證犯案的犯罪份子

2ª. 詐團小U, 台灣失聯女大生及其家屬

3ª. 詐團及家屬

4ª. 杜拜買家

5ª. 李文智

6ª. Lwluiwing

7ª. 阿梁

8ª. 阿恆

9ª. 所有基督徒

10ª. 以前,有關本人就讀的同學及老師

11ª. Herman Yu

12ª. 蔡子燊

13ª. CT FUNG

14ª. 陳嘉俊

15ª. 伍偉發

16ª. Chapkei Si

17ª. Matches Mcs

18ª. TK CHAN

19ª. Zoe To

20ª. Ken Lam

21ª. 袁文淦

22ª. 張梓聰

23ª. Ben MA

24ª. Eric Ho

25ª. 李張慧珠

26ª. 陳寶齡

27ª. 陳志昌

28ª. 唐鈞義

29ª. 李佑樂

30ª. Adam_mkc

31ª. 陳希睦

32ª. 陳錦晶

33ª. 姚綺婷

34ª. 梁昌文

35ª. 蔡鏡通

36ª. Ben Choi

37ª. 陳可兒

38ª. 吳寶鈴

39ª. 李家強

40ª. Alan Wong

41ª. 陳裕禧

42ª. 譚志榮

43ª. 陳家浩

44ª. 高超舜

45ª. 趙振東

46ª. 張積慧

47ª. 余澤霖

48ª. 劉晉廷

49ª. 黎慧詩

50ª. 黃國齊

51ª. YFW

52ª. Carman Chan

53ª. Fun

54ª. 陳佩珊

55ª. 曾俊威

56ª. Justin Tang

57ª. Michael Fan

58ª. FCW

59ª. LTL

60ª. HASKEL CHOI

61ª. 區小紅

62ª. Joshua Lin

63ª. 龔樂祺

64ª. 香港所有惡行地主

65ª. 柬埔寨緬甸

66ª. Perry Ma

67ª. Esther Ng

68ª. Benjamin Tsang

69ª. 徐振強

70ª. Rayson Cheung

71ª. 蔡智寧

72ª. 張麗君

73ª. Jerry Yip

74ª. 林本利

75ª. 葉子良

76ª. Xenia Tsang

77ª. 嚴卓軒

78ª. Terry Or

79ª. Vivian Hung

80ª. Anthou Chau

81ª. Jack Siu

82ª. 五加皮

83ª. Kwok Fung Wing

84ª. 鄭明君

85ª. 袁仲輝

86ª. 凡去柬埔寨緬甸宣教士/短宣基督徒

87ª. 柬埔寨已故康克由,及現在的後代

88ª. 馬靜雯

89ª. 陳偉翰

90ª. CT FUNG的後代

91ª. 關子祺

92ª. PNF CHURCH

93ª. NELSON LAU

94ª. FLOWER YU

95ª. MOSES NG

96ª. IRIS CHAN

97ª. 李向之

98ª. 吳笑芬

99ª. 張沛沼

100ª. 王文臬

101ª. IRVIN CHEUNG

102ª. 柬埔寨總理洪森及其下一代

103ª. 邵君凱

104ª. Augustine

105ª. 單車行某顧主

106ª. 岑日輝

107ª. Kingsley Tam

108ª. 傷害我的人